بیسام BESAM, درب های لولایی

اپراتور مخفی SW200

جزئیات عمومی :

راه حلهای متنوع دربهای لولایی شرکت بیسام با بیشترین کاربرد در سازمانها و شرکتهای خصوصی، رستورانها، بیمارستانها و مراکز درمانی، تردد معلولین و سایر کاربردهای دیگر، موجب تامین سهولت و ایمنی در تردد با رعایت یک معماری زیبا و اصول مدیریت انرژی میگردند.

اپراتور های درب های بازویی بیسام، هم برای محیط های داخلی و خارجی و جهت بسیاری از انواع درب ها مناسبند و به خوبی با محیط های متفاوت سازگار می شوند.
اپراتورها هم برای نصب های جدید و هم برای نصب های قدیمی ایده آل هستند.

مشخصات فنی :