بیسام BESAM, درب های لولایی

درب‌های تعادلی

جزئیات عمومی :

طرحهای پیشنهادی درب های بازویی بیسام، برای استفاده محیط های داخلی و هم خارجی و جهت بسیاری از انواع درب ها مناسب هستند و به خوبی با محیط های متفاوت سازگار می شوند اپراتورهای ما هم برای نصب های جدید و هم بر روی دربهای قدیمی قابل نصب و ایده ال است.
سیستم های درب اتوماتیک تعادلی

سیستم درب در داخل لنگه درب قرار می گیرد و آن را به طرح کاملی برای معابر باریک یا راهروها بدل می سازد. در شرایط آب و هوایی مختلف جهت ذخیره انرژی بسیار موثر است و همچنین خاصیت های درب های کشویی و درب های بازویی را با هم دارد.

مشخصات فنی :