گزه GEZE

درب اتوماتیک گزه | GEZE

سیستم درب اتوماتیک از GEZE طیف تقریبا نامحدودی از گزینه های طراحی درب را باز می کند. روزانه میلیون ها نفر از راحتی طبیعی خود لذت می برند. مدرن ترین درایوهای نوآورانه که در آن قابلیت بالای عملکرد، امنیت، راحتی و طراحی یک اولویت هستند و به سمت اطمینان از اینکه راه حل های درب اتوماتیک از GEZE هم تمرکز و هم چشم گیر هر منطقه ورودی است، پیش می رود.