یونیک UNIQUE

سنسور اپراتور درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

سنسور اپراتور درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

سنسور اپراتور درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

سنسور اپراتور درب اتوماتیک یونیک UNIQUE یا رادارهای به کار رفته در این سیستم درب اتوماتیک یونیک UNIQUE از نوع هوشمند و با عملکرد ترکیبی ایمنی و فعال کننده است. سنسور اپراتور درب اتوماتیک یونیک UNIQUE به گونه ای است که ضمن قابلیت تنظیم فاصله عملکرد رادار ، امکان تنظیم فاصله تحت پوشش پردهای سنسور های ایمنی را نیز دارد که با توجه به نصب سنسور اپراتور درب اتوماتیک یونیک UNIQUE در دو طرف درب نیازی به سنسورهای خطی مادون قرمز در این سیستم نمی باشد و ایمنی مصرف کننده ۱۰۰% تضمین می گردد.

نوشته های مشابه